رژیم لاغری سریع

“کودک”؛ زنده، گاهی بیرحم با این حال مهربان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسندیده؛ عین کودک درونمان!


خواه یا نه در مقابل آنکه درگیر باشیم این عروسک های معاصر اجتناب کرده اند راه رسیده الگوی نامطلوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامناسبی برای جوانان مان شوند ،بیشتر نیست دلیل برای پیدایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظهورشان را شدید بگیریم؟

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، آیدا رمضانی در عصر ایران نوشت:

سالهاست کدام ممکن است می شنویم داخل {همه ما} کودکی موجود است. کودکی کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند تعارضات ما را تعیین کنید می دهد. می گویند وقتی کودک آسیب خورده داخل ما سکان را به بازو خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما روش‌ی مراقبت اجتناب کرده اند او را ندانیم، به مشکلات رفتاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناهنجاری های اجتماعی مبتلا می شویم.

همه می دانیم کدام ممکن است کودک داخل، مفهومی انتزاعی است با این حال اگر قرار بود تعیین کنید وشمایلی به شخصی بگیرد به تذکر چطور دیده می شد؟

این مقدمه لزوم صنوبر به شخصیتی است کدام ممکن است به تعیین کنید فزاینده را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریبی ملاحظه مخاطبانش را در دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمجازی پر کرده ….او کسی نیست جز «کودک » .

عروسکی پسندیده همراه خود موهای سیاه فردار ،چشمانی خشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاف ومعصوم ،همراه خود صورتی کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدایی شیرین کودک گانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک مدت کوتاه نخراشیده … کدام ممکن است لباسی آبی رنگ به تن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسته گلی توسط دست دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسان به چشمان ما زل می زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همه کوچکی اش مسحورمان می تدریجی.

به واقع چرا انقدر مجذوب این کودک شده ایم؟ پاسخ روشن است،کودک شبیه به کودک آشنای داخل ماست کدام ممکن است نمود عینی پیدا کرده…

وقتی کدام ممکن است همراه خود ما حرف می زند انگار کدام ممکن است این صدا را ۹ اجتناب کرده اند او کدام ممکن است اجتناب کرده اند کودک داخل سرکوب شده شخصی می شنویم. همانی کدام ممکن است در سر معصومیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزندگی اجتناب کرده اند سوی دنیای بلوغ نادیده گرفته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا در تعیین کنید وشمایل کودک کار کدام ممکن است غم نان را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت دارد به به سرعت چون میهمانی ناخوانده اوج اجتناب کرده اند خوب میهمانی دراورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید میخواهد در کمترین زمان قابل دستیابی به همه نیازهای اجتناب کرده اند بازو گذشت اش پاسخ دهد.

آنقدر ناامن را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیر است کدام ممکن است دوست دارد در یخچال بخوابد به همان اندازه گرسنگی را تخصص نکند ، زنده است کدام ممکن است ساندویج ماکارونی اش را خورده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوق زده است کدام ممکن است در مراسم ازدواج همراه خود بابانو نمایندگی تدریجی به همان اندازه غذای مجانی بخورد.

گل هایش را ساده به شرط کسب ازخودش کنار می تدریجی حتا به مهربانترین حامی . تکه کلامش توروخدا…ست .ترجیع بندی شناخته شده کدام ممکن است پایین چراغ های بنفش بیش از حد شنیده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کنارش حرکت کرده ایم.

این مقدماتی بار نیست کدام ممکن است ایرج طهماسب خالق عروسک هایی ست کدام ممکن است اجتناب کرده اند کودکان شکسته گروه ما تعیین کنید می گیرند ،او در ابتدای دهه شصت شناخته شده به عنوان مجری همراه با ۲ کاراکتر آسمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریسمون قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در میان} دهه پنجاهی ها دنبال کنندگان پرو پا قرصی هم پیدا کرد.

پس اجتناب کرده اند آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ابتدای دهه هفتاد تاکنون همراه خود حضور کلاه قرمزی ،پسرخاله را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد تولید دیگری اجتناب کرده اند این کودک های پسندیده جهان معاصر ای برای عروسک هایش خلق کرد.شخصیت های متنوعی کدام ممکن است همراه خود افت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیز فوق العاده، گام به گام مسیر انبساط شخصی را در کل ۴ دهه طی کردند.

متعدد جاذبه کاراکترها را در درو کردن معاصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه حدی معکوس اجتناب کرده اند الگوهایی کهن نظیر مرشد وبچه مرشد ، اوستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارک می دانند بعضی هم آن را مدیون نقد طنازانه عروسک ها اجتناب کرده اند شرایط اجتماعی روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد توجه قرار گرفت نوستالژیک وار محتوای متنی های نمایشی می دانند. در برابر این منتقدانش بر این باورند کدام ممکن است رفتارهای نامتعارف را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند قواعد تربیتی عروسک ها نمونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزه های نامناسبی برای جوانان می سازد.

با این حال برتری اصلی این عروسک ها در چیست؟

بازو کم یکی اجتناب کرده اند ان اسبابک ها تمایز میان فناوری هاست. کلاه قرمزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسرخاله الگوی کودکان فناوری به اصطلاح نابود شد اند نسلی کدام ممکن است اجتناب کرده اند فضای تنظیمات ناگهانی رویدادهایی نظیر انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه مالی پس اجتناب کرده اند آن آسیب دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عبارتی دچار سندرم پس اجتناب کرده اند حادثه شد.

ناچار بود در آن شرایط ناامن به حداقل ها بسنده تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند نیازهایش ما بین فاجعه های نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن نادیده گرفته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین نادیده انگاری موجبات کاهش اعتقاد به نفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکوب متعدد اجتناب کرده اند نیازهای خالص اش را فراهم کرد.

پرحرفی وبیقراری، برون گرایی افراطی ،مهر طلبی کلاه قرمزی ،در برابر این کم حرفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کج خلقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انزوا طلبی ودرون گرایی افراطی پسرخاله،ترس اجتناب کرده اند مواخذه شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پناه تکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنهان شدن در موقعیتی ایمن ،خواستن به دیده شدن وجلب ملاحظه حداکثری اجتناب کرده اند سوی آی مرجی،تهیه مایحتاج حیاتی مسکن (نفت ونان ) همه اجتناب کرده اند تخصص مسکن نسلی می اید کدام ممکن است کودکی هایش زیر اوار نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عواقبش اجتناب کرده اند بازو سر خورد.

وحالا کودک کودکی نسلی را تصویر می تدریجی کدام ممکن است اگر چه همانند متعدد ازدهه پنجاهی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شصتی ها بی اعتقاد به نفس عظیم نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهایش را به خوبی می شناسد ومطالبه گراست با این حال همه چیز دوباره اجتناب کرده اند شوک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضطراب درونی مبارزه کردن می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هراز گاهی اجتناب کرده اند اعماق وجودش فحش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناسزا فوران می تدریجی. نسلی کدام ممکن است فارغ اجتناب کرده اند جایگاه اجتماعی شخصی برای حضور در درخواست شده است هایش سلاح به بازو خواهد گرفت وبزرگسالان را به همان اندازه مرز تخریب بی محابا درو می تدریجی.

این آشناهای زنده، گاهی بیرحم با این حال در عین جاری مهربان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسندیده را دریابیم. اجتناب کرده اند شخصی بپرسیم همراه خود کودکی های خودمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکی های هر فناوری چه کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه می کنیم کدام ممکن است اینچنین دچار ناهنجاری شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تضادها تعارضات درونی مبارزه کردن می برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت ناامنی می کنند؟

خواه یا نه در مقابل آنکه درگیر باشیم این عروسک های معاصر اجتناب کرده اند راه رسیده الگوی نامطلوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامناسبی برای جوانان مان شوند ،بیشتر نیست دلیل برای پیدایش وظهورشان را شدید بگیریم؟

فارغ اجتناب کرده اند محدوده روش برند سازی عروسک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در رسانه ای منحصر به فرد، استاندارد این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه آن {در میان} تولید دیگری اثار پدیداورنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان انبساط هر دو افول آن در حیطه اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم سازی کدام ممکن است موضوع مورد بحث این مطلب نیست ،ایرج طهماسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه پسندیده اش اجتناب کرده اند صداپیشگان به همان اندازه عروسک سازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروسک گردان ها تعدادی از دهه است کدام ممکن است رنجیدگی کودکی هایمان را در عین شیرینی فریاد می کنند.

آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی پیرایه می نویسند ،انصافاً طراحی می کنندواثر گذار اجرا می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویری می سازند کدام ممکن است در ذهنمان جاودانه تبدیل می شود. اجتناب کرده اند هر نسلی وطرفدار هر دو منتقد هرکدام اجتناب کرده اند این عروسک ها باشیم، ایرج طهماسب سهم عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرقابل انکاری در بازآفرینی کودکی های ما دارد.

به این سبب آرزو می کنم مراتب تحسین شخصی را اجتناب کرده اند آقای مجری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه a فوق العاده اشاز ابتدای حضورشان تاکنون ابراز کنم: «ممنون کدام ممکن است تمام این سالها هوای کودک درونمان را داشتید…آفلین»

Share