کی راد وانمود کرد کدام ممکن است Manningcast ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق همراه خود او بود.همین جا سند شناسایی کنید به همان اندازه متوجه شوید فشار کننده ورزشی اندرو مارچند هر دوشنبه صبح به صندوق درگاه خواهید کرد می رسد.

مایکل کی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الکس رودریگز آغاز در نظر گرفتن کرده اند کدام ممکن است {هیچ کس} واقعاً این تقاضا را نکرده است.

کی ایوان در توییتی کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند پیروزی ۴-۳ رد ساکس مقابل یانکیز چاپ شده شد، آمده است: «در گذشته اجتناب کرده اند اینکه این ۱۰ ثانیه را تماشا کنم، بیشتر است همراه خود یک توستر به موجود در استخر بپریم.

ما همه را دیده ایم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگرچه به همان اندازه حد ایوان پیش نرفتیم، با این حال نمی‌خواستیم یک بار دیگر این کار را انجام دهیم، بجز افزایش یابد.