گزارش تصویری دیدار خارق العاده شهرداری آسترا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری حمدان


آرش جوهری دپلو – شهرداری آستارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری همدان کدام ممکن است به همان اندازه دقایق پایانی مسابقه پر جنب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوشی بود، همراه خود جذب می کند ۲ بر ۲ به بالا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ گروه امتیازات را به اشتراک گذاشتند.

کشاورز جوهری پرد- دیدار فینال شهرداری آستارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری حمدان همراه خود جذب می کند ۲ بر ۲ به بالا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ گروه امتیازات را جدا کردن کردند.

اشتراک گذاری