گزاف گویی Badas Paraplicic همراه خود ویلچر (ویدئو)روهان استالز در یک واحد تصادف در دفتر در سال ۲۰۱۶ ستون فقرات شخصی را شکست. با این حال این باعث نشد کدام ممکن است او در ۱۱ فوریه ۲۰۲۲ همراه خود ویلچر شخصی به بونجی بپرد. ۳۲ فوت عمق توسط Skyparks Cares در استرالیا توسط AJ Hacket اجتناب کرده اند چندین زاویه حک شده است.