گشتاسب کدبخش معاون بازرگانی جهان گیلان شد


گشتاسب کدبخش به معاونت بازرگانی جهان گیلان منصوب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمدرضا رادمردوانا متنوع وی شد.

به گزارش دیارمزار، یلاله حسنی مریم معاون مخابرات جهان گیلا همراه خود تقدیر اجتناب کرده اند زحمات محمدرضا رادمرداوا معاون سابق نخست وزیر ذکر شد: رویکرد این نمایندگی باعث معامله با به مشتریان تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضمین بلند مدت نمایندگی خواهد بود. نیازهای ارتباطی مشترکین تجاری

گشتاسب کدبخش در نهایت این مراسم در اداره کل مخابرات گیلان گفتن کرد.

اشتراک گذاری