گفتگونیوز » انواع خانوارهای فقیر ایرانی گفتن شد


بر ایده گفتن معاونت رفاه وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی، اجتناب کرده اند مجموع ۲۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹۶ خانواده ایرانی یارانه‌بگیر، ۳۸ نسبت فقیر، ۵۵ نسبت متوسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷ نسبت برخوردار هستند کدام ممکن است سیاستگذار همراه خود استفاده اجتناب کرده اند آن ممکن است پوشش حمایتی کبریت همراه خود هر منصفانه را به اجرا بگذارد.

طبق گزارش ایسنا، طی دهه‌های قبلی تمامی مقامات‌ها در راستای اجرای قوانین اساسی ملت در خصوص کاهش فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوراخ طبقاتی، این سیستم‌های حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاهی متعددی را همراه خود صرف قیمت‌های فوق العاده بالا اجرا کرده‌اند کدام ممکن است {به دلیل} نبود پایگاه اطلاعاتی کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم تعیین از محسوس گروه‌های آسیب‌پذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص نبودن فرایند اجرا، موفقیت چشمگیری در حضور در نیازها مدنظر نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انتقادات متنوع اجتناب کرده اند سوی پوشش‌گذاران بخش رفاه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم رضایت نهایی مواجه بوده‌اند.

چرایی راه‌اندازی پایگاه داده ها رفاه ایرانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل‌های پیش روی آن 

به همین دلیل برای بود کدام ممکن است پایگاه داده ها رفاه ایرانیان بنا به نیاز تجمیع داده ها اجتماعی، مالی اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهک بندی وضعیت درآمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی‌های آنها در سال ۹۶ راه‌اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنجش وضعیت معیشتی خانواده برای تخصیص یارانه‌های حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشتی در سال‌های جدیدترین به واسطه داده ها این پایگاه به پایان رسید؛ با این حال عدم همکاری تجهیزات‌های مختلف برای در اختیار توصیه داده ها برخط را می‌توان اجتناب کرده اند جمله مشکل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دغدغه‌های پیش روی وزارت رفاه در مسیر درست حرکت کنید ارتقای این پایگاه برشمرد.

همراه خود ابلاغ پوشش‌های عمومی تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدهایی کدام ممکن است برای باور آن به وجود آمده است، پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای پایگاه داده ها رفاه ایرانیان نیز در دستورکار انتقادی وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی قرار گرفته است؛ چرا کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند الزامات استقرار نظام تهیه کنید اجتماعی چندلایه، تعیین کنید‌دهی پایگاه داده ها است کدام ممکن است تاکید شده باید همراه خود رعایت نگرانی ها امنیتی درمورد به نیروهای مسلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات‌های امنیتی ملت در کنار باشد.

وزیر تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی در روز چهارم اردیبهشت در همین زمینه ذکر شد کدام ممکن است « برخی تجهیزات‌ها داده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها آماری شخصی را در اختیار این پایگاه قرار دادند، این سامانه در جاری حاضر سرزنده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهک‌بندی محله را خاص می‌تنبل، بعد از همه ما در جستجوی اخذ داده ها سایر تجهیزات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده داده‌های آماری آنها در سامانه‌ هستیم.»

وی افزود: « به همان اندازه روزی کدام ممکن است همه تجهیزات‌ها به سامانه پایگاه رفاه ایرانیان متصل شوند، دهک‌بندی در سیستم به صورت محتاطانه انجام می‌شود یعنی ما ایده کردیم کدام ممکن است اشخاص حقیقی خودرو، ملک، حساب جاری، سهام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید خارجی ندارند، در هر زمان که کدام ممکن است داده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها آنها در سیستم پرونده شود، دهک‌بندی‌ها اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن احتمالاً وجود خواهد داشت. ضمانت خوبی در تبصره ۱۷ قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به موجب این تبصره همه تجهیزات‌ها مکلف شدند به همان اندازه داده ها شخصی را در اختیار قرار دهند. پایان دادن داده ها پایگاه رفاه ایرانیان طبیعتاً خواستن به همکاری همه تجهیزات‌ها دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک‌رسانی به بخش‌های ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم درآمد محله را تسهیل خواهد کرد.»

فینال داده ها آماری چاپ شده شده اجتناب کرده اند سوی این وزارتخانه دانستن درباره وضعیت معیشتی خانواده ایرانی به دوماه قبلی باز می‌گردد؛ مروری بر گزارش «طبقه بندی کردن معیشتی خانوارهای ایرانی بر ایده پایگاه داده ها رفاهی ایرانیان» کدام ممکن است در معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اسفندماه ۱۴۰۰ چاپ شده شده است، خواهیم داشت:

در مقدمه این گزارش آمده است کدام ممکن است هدف این گزارش، حاضر منصفانه تصویر عمومی اجتناب کرده اند وضعیت خانوارهای ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبقه‌بندی آن‌ها به صورت چکیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوتاه است، در جاری حاضر پوشش های توانمندسازی کبریت همراه خود هر منصفانه اجتناب کرده اند این گروه‌ها در محل کار تحقیق رفاه وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی طراحی شده است کدام ممکن است در گزارش‌هایی مجزا توسط دست تخلیه است. {در این} گزارش اجتناب کرده اند پرداختن به چرایی فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو پوشش‌های فقرزدایی اجتناب می‌شود.

اجرای پوشش‌های حمایتی اطمینان حاصل شود که افزایش وضعیت معیشت افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش فقر، نیازمند محبوبیت دقیقی اجتناب کرده اند وضعیت رفاهی گروه‌های مختلف درآمدی است. با بیرون از گرفتن تصویری کامل اجتناب کرده اند وضعیت درآمدی افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای آنان، نمی‌توان پوشش حمایتی صحیح همراه خود سطح‌ای اجتناب کرده اند اصابت باورپذیر به هدف، به اجرا گذاشت. در همین راستا وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی در راستای وظایف قانونی شخصی برای تعیین فقرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای پوشش‌های حمایتی، طی سال‌های قبلی، اقدام به راه‌اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن پایگاه داده ها رفاه ایرانیان کرده است.

تاکنون نیز پوشش‌های حمایتی مختلفی براساس داده ها به انگشت آمده اجتناب کرده اند این پایگاه بر ایده خواستن گروه‌های مختلف به اجرا گذاشته است. همراه خود این جاری پایگاه همچنان در جاری پایان دادن بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره امتحان شده می‌شود به همان اندازه دسته‌بندی از محسوس‌تری اجتناب کرده اند خانوارها صورت گیرد. {در این} گزارش مجدد به طور اجمالی دسته‌بندی خانوارهای ایرانی در سه طبقه «خانوارهای فقیر»، «خانوارهای متوسط» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «خانوارهای برخوردار» حاضر می‌شود. این دسته‌بندی بر ایده فینال داده‌های به‌روزرسانی شده در پایگاه داده ها رفاه ایرانیان صورت گرفته است.

راه اندازی شد پایگاه داده ها رفاه ایرانیان: پایگاه داده ها رفاه ایرانیان را باید علاوه بر این کاربرد بی نظیر آن کدام ممکن است انجام آزمون وسع را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین خانوارها برای قالب‌های مختلف حمایتی، زمینه‌ساز دگردیسی چشمگیری در زمینه محاسبات درمورد به شاخص‌های فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه، شناخته شده به عنوان ابزار کلیدی این سیستم‌ریزی بهبود، در تذکر گرفت. {در این} پایگاه داده ها مرتبط همراه خود صفات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی خانواده اجتناب کرده اند قبیل بعد خانواده، شخص هر دو زن سرپرست بودن، دارایی اجتناب کرده اند خودرو، خوب ارزش خودرو، داده ها مرتبط همراه خود حساب جاری اجتناب کرده اند قبیل واریز، درو کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب اجتناب کرده اند مقوا، وضعیت شغلی اشخاص حقیقی، نوع بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق دریافتی، وضعیت بیمه اساس معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواردی نظیر آن گردآوری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری سایر نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌ها به طور مرتب به‌روزرسانی می‌شود. داده ها فعلی {در این} پایگاه به همان اندازه حد قابل قبولی، درک مناسبی اجتناب کرده اند وضعیت درآمدی خانوارهای ایرانی را به انگشت داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان طبقه‌بندی خانوارها به لحاظ درآمدی را فراهم می‌سازد.

 دسته‌بندی خانوارهای ایرانی

دسته‌بندی خانوارها اطمینان حاصل شود که محبوبیت بیشتر نیازهای هر گروه برای اجرای پوشش‌های حمایتی کبریت همراه خود هرگروه صورت می‌گیرد. در جاری حاضر داده ها مرتبط همراه خود حساب جاری اشخاص حقیقی برای ادغام کردن واریز به مقوا، کسب اجتناب کرده اند مقوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانده حساب در پایگاه داده ها رفاه ایرانیان به روزرسانی می‌شود. به همین دلیل، اجتناب کرده اند این سو می‌توان خانوارها را در دهک‌ها هر دو صدک‌های مختلف درآمدی طبقه‌بندی کرد.

با این حال باید ملاحظه داشت کدام ممکن است دهک درآمدی مرزبندی مشخصی برای خانوارها نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط خودم نمی‌تواند شناخته شده به عنوان ملاک آلوده نشده دادن خانوارها اجتناب کرده اند یکدیگر برای استفاده. به همین دلیل مورد نیاز است در امتداد طرف دهک، برای دسته‌بندی اجتناب کرده اند سایر مشخصه‌های خانواده نیز بهره برد. به طور گسترده امکان تعیین از محسوس‌تر دهک‌های بالایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهک‌های پایینی تا حد زیادی اجتناب کرده اند دهک‌های میانی امکان‌پذیر است. ازاین رو در دسته‌بندی خانوارها، اجتناب کرده اند معیاردهک می‌توان برای محبوبیت ۲ اوج تخصیص درآمد خانوارها یعنی پردرآمدترین‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم‌درآمدترین‌ها استفاده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای سایر نیمه‌های تخصیص، اجتناب کرده اند سایر مشخصه‌های خانواده بهره برد.

در طبقه بندی کردن صورت گرفته توسط وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی، قیودی چون کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع بودن، مرزبندی خاص، قابلیت تدوین پوشش های حمایتی نقدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرنقدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابقت همراه خود وضعیت درآمدی فکر شده است. شایان اشاره کردن است کدام ممکن است در پایگاه داده ها رفاه ایرانیان، داده ها همه ایرانیان دارای کدملی پرونده شده است. با این حال به لحاظ ساختار خانوار، تنها ساختار خانوارهای یارانه بگیر (یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی ) خاص است. به همین دلیل {در این} گزارش، تنها اجتناب کرده اند داده ها خانوارهای یارانه بگیر استفاده شده است.

 

دسته‌بندی معیشتی خانوارهای ایرانی (1)

 

در پایگاه داده ها رفاه ایرانیان، داده ها درآمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشتی اجتناب کرده اند باند ۷۷٫۴ میلیون نفر یارانه بگیر در ملت ترکیبی آوری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید براساس این داده ها منصفانه طبقه بندی کردن اجتناب کرده اند خانوارها صورت گرفته است.

{در این} طبقه بندی کردن خانوارها براساس وضعیت درآمدی به چند گروه فقیر، متوسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخوردار قطع شدند.

 

دسته‌بندی معیشتی خانوارهای ایرانی (3)

 

طبقه بندی کردن تفصیلی خانوارها در جدویل ذیل دیده شده است:

 

دسته‌بندی معیشتی خانوارهای ایرانی (2)

 

در جدول بالا خانوارها بر ایده مختلط اجتناب کرده اند وضعیت شغلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمدی در گروه‌های فقیر، متوسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخوردار طبقه بندی شدند. منطق دسته‌بندی به این صورت بوده کدام ممکن است ابتدا همه خانوارهای دهک دهم کنار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گروه برخوردار قرار گرفته‌اند. همه متغیرهای درآمدی این خانوارها اجتناب کرده اند قبیل نسبت برخورداری اجتناب کرده اند خودرو، خوب ارزش خودرو، معمول های واریز در نظر گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب اجتناب کرده اند مقوا (کدام ممکن است در پایگاه داده ها رفاه فعلی است) آرم می دهد کدام ممکن است این گروه تمایز ای همراه خود دهک های زیرین‌تر داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل قابل جداسازی است.

در زیرین جدول تخصیص نیز، خانوارهایی فقیر تعیین شده‌اند کدام ممکن است ۲ شرط اجتناب کرده اند سه شرط، «بودن در ۵ دهک اول»، «تحمل محافظت نهاد حمایتی بودن» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «گمشده درآمد تدریجی بودن» را داشته باشند.

در طبقه بندی کردن خانوارهای طبقه متوسط نیز مشخصه شغلی ملاک {قرار داده شده} است کدام ممکن است در شکسته نشده برای هر دسته اجتناب کرده اند خانوارها دلیل داده احتمالاً وجود خواهد داشت.

وضعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگو تعیین خانوارهای فقیر

تنها ۳۰ نسبت خانوارهای فقیر تحمل محافظت نهادهای حمایتی هستند

خانوارهای فقیر، خانوارهایی هستند کدام ممکن است ۲ شرط اجتناب کرده اند سه شرط زیر را داشته باشند؛

-عضو ۵ دهک اول

-تحمل محافظت نهاد حمایتی

– گمشده درآمد تدریجی

همراه خود این سه شرط، حدود ۹٫۳ میلیون خانواده فقیر تعیین شده‌اند. طبقه بندی کردن این خانوارها به ۲ گروه تحمل محافظت (برای ادغام کردن ۲٫۸ میلیون خانواده کدام ممکن است ۳۰ نسبت اجتناب کرده اند کل خانوارهای فقیر را تشکیل می‌دهد) را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمشده محافظت نهاد حمایتی (برای ادغام کردن ۶٫۶ میلیون خانواده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰ نسبت اجتناب کرده اند کل خانوارهای فقیر)، این امکان را به انگشت می‌دهد به همان اندازه پوشش‌گذاری کبریت برای هر گروه به اجرا گذاشته شود.

شناخته شده به عنوان مثال همراه خود وجود آنکه خانوارهای تحمل محافظت نهاد حمایتی به طور متوسط در دهک زیرین‌تری قرار داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر متغیرهای مالی آنها نیز زیرین‌تر اجتناب کرده اند خانوارهای فقیر غیرتحت‌محافظت است، با این حال به لحاظ برخورداری اجتناب کرده اند بیمه اساس معامله با وضعیت بهتری دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو اگر ادعا به گروهی شناخته شده به عنوان انتخاب در قالب محافظت بیمه همگانی قرار گیرد، خانوارهای فقیر گمشده محافظت نهادهای حمایتی هستند.

به طورکلی پوشش‌هایی یادآور بازرسی آزمون وسع را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد برخی خانوارهای گمشده محافظت به نهادهای حمایتی، محافظت فشرده بیمه اساس معامله با، حمایت اجتناب کرده اند کودکان دارای سوءتغذیه، قالب اشتغال نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت نقدی اعتباری اطمینان حاصل شود که کسب کالای اساسی برای گروه خانوارهای فقیر توصیه می‌شود.

تعیین ۱۳.۹ میلیون خانواده در طبقه متوسط

در مجموع انواع ۱۳٫۹ میلیون خانواده در طبقه متوسط قرار دارند کدام ممکن است براساس نوع حرفه آنها، قابل طبقه بندی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۵ دسته زیر قطع می شوند

– کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمری بگیران مقامات (۲٫۲ میلیون خانواده، ۱۵٫۸ نسبت اجتناب کرده اند کل خانوارهای متوسط)

– کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقش ها شخصی (۶ میلیون خانواده، ۴۳٫۳ نسبت اجتناب کرده اند کل خانوارهای متوسط)

– بازنشستگان ( ۲٫۴ میلیون خانواده، ۱۷٫۳ نسبت اجتناب کرده اند کل خانوارهای متوسط)

– فاقدین درآمد تدریجی (۳ میلیون خانواده، ۲۱٫۷ نسبت اجتناب کرده اند کل خانوارهای متوسط)

– تحمل محافظت نهادهای حمایتی ( ۲۷۷ هزار خانواده، ۲ نسبت اجتناب کرده اند کل خانوارهای متوسط)

منطق این دسته‌بندی به این صورت است کدام ممکن است به طورکلی کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمری بگیران مقامات اجتناب کرده اند ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری شغلی بالاتری برخوردار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر اجتناب کرده اند سایر تیم ها تحمل تأثیر شوک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رکودهای مالی قرار می‌گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً تحمل هر شرایطی حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمری تدریجی را اکتسابی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالیانه افزایش در {حقوق و دستمزد} دارند. به همین دلیل پوشش‌های کبریت همراه خود این گروه، منحصر به فرد اجتناب کرده اند سایر گروه‌ها {خواهد بود}.

پس اجتناب کرده اند کارگران مقامات، کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقش ها شخصی (کدام ممکن است حرفه مناسب دارای بیمه دارند،) به لحاظ ایمنی شغلی قرار دارند. این گروه هرچند اجتناب کرده اند شوک‌های مالی متأثر می‌شوند، با این حال حداقل در صورت اجتناب کرده اند انگشت دادن حرفه می‌توانند تحمل محافظت بیمه بیکاری قرار گیرند.

بازنشستگان (علاوه بر این بازنشستگان دولتی) در مرتبه بعدی قرار دارند. این گروه به لحاظ ایمنی شغلی وضعیت مناسبی دارند با این حال اجتناب کرده اند منصفانه طرف به دلیل برای مشخصه‌های سنی نیازمند این سیستم‌های حمایتی ویژه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری امکان افزایش درآمد {در این} گروه نسبت به سایر گروه‌ها به سختی میسر است.

در مرحله تولید دیگری، فاقدین درآمد تدریجی قرار دارند. {در این} گروه هم اشخاص حقیقی همراه خود درآمد نسبتا بالا قرار داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم افرادی همراه خود درآمد زیرین‌تر، با این حال مشخصه مشابه همه آنها اینجا است کدام ممکن است از نزدیک تحمل تأثیر شوک‌های مالی قرار داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی شغلی فوق العاده پایینی دارند.

گروه آخر تحمل پوششین نهاد حمایتی  هستند. انواع یک مدت کوتاه خانواده هستند کدام ممکن است تحمل محافظت نهادهای حمایتی قرار دارند، با این حال به تذکر می‌رسد به لحاظ درآمدی جزو دسته‌بندی فقیر قرار نمی‌گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو مورد نیاز {است تا} آزمون وسع مجدد صورت گیرد.

دسته‌بندی براساس نوع حرفه باعث می‌شود به همان اندازه پوشش کبریت همراه خود هریک اجتناب کرده اند گروه‌ها در مواقعی کدام ممکن است خواستن است به اجرا گذاشته شود. علاوه بر این سرانجام راستی آزمایی دسته‌بندی خانوارها براساس دهک کدام ممکن است در انتهای این گزارش نیز حاضر شده، آرم می‌دهد کدام ممکن است طبقه بندی بر حسب حرفه به همان اندازه حد خوبی می‌تواند وضعیت خانوارها را آرم دهد. شایان اشاره کردن است کدام ممکن است اجتناب کرده اند همه گروه‌های شغلی، دهک دهم کنار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در طبقه برخوردار قرار گرفته است.

 وضعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگو تعیین خانوارهای برخوردار

۱۹ نسبت خانوارهای برخوردار «کارمند» دولتند

خانوارهای یارانه بگیردهک دهم در گروه خانوارهای برخوردار قرارگرفته‌اند. خانوارهای این گروه به ۲ دسته کارگران مقامات (۳۲۷ هزار خانواده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹ نسبت اجتناب کرده اند کل خانوارهای برخوردار) را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرکارمندان مقامات (۱٫۳ میلیون خانواده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱ نسبت اجتناب کرده اند کل خانوارهای برخوردار) قطع می‌شوند. پوشش کبریت همراه خود این گروه بردن اجتناب کرده اند اکتسابی یارانه نقدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در انتخاب قرار تکل تیز کردن مالیات بر مجموع درآمد خصوصی است.

 راستی آزمایی دسته‌بندی خانوارها براساس دارایی، سفرخارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید …

دهک‌بندی در پایگاه داده ها رفاه ایرانیان براساس شاخص‌هایی چون دارایی‌ها، حقوق، بیمه، بازدید خارجی، تصرف خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید منزل را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول واریز سالانه در نظر گرفتن سرپرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای خانواده در سالهای ۹۵ به همان اندازه ۹۸، تراکنش کسب بانکی در سال های ۹۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۹ انجام گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید براساس آن، باند یارانه بگیرها به ۱۰ نیمه قطع شده است. دهک اول ۱۰ نسبت جمعیتی است کدام ممکن است کمترین برخورداری اجتناب کرده اند شاخص‌های فوق را داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهک دهم، ۱۰ نسبت جمعیتی است کدام ممکن است بالاترین برخورداری را داشته است.

روزی کدام ممکن است طبقه بندی کردن خانوارها براساس وضعیت شغلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمدی را همراه خود دهک بندی تطبیق می دهیم، به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است طبقه بندی کردن فوق (جدول ۳) تفکیک نسبتا مناسبی اجتناب کرده اند وضعیت خانوارها به انگشت می دهد به نحوی کدام ممکن است با بیرون استفاده مستقیم اجتناب کرده اند دهک، طبقه بندی کردن شغلی خانوارها تطابق مناسبی همراه خود دهک آنها دارد.

 

دسته‌بندی معیشتی خانوارهای ایرانی (4)

 

در ترکیبی بندی این گزارش نیز آمده است کدام ممکن است {در این} تحقیق خانوارهای ایرانی در سه دسته فقیر، متوسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخوردار قرار گرفتند. در طبقه بندی کردن خانوارها، متوسط دهک درآمدی خانوارهای فقیر ۲٫۷، خانوارهای متوسط ۶٫۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوارهای برخوردار ۱۰ است. براساس این طبقه بندی کردن، اجتناب کرده اند مجموع ۲۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹۶ خانواده ایرانی یارانه بگیر، ۳۸ نسبت فقیر، ۵۵ نسبت متوسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷ نسبت برخوردار هستند کدام ممکن است سیاستگذار همراه خود استفاده اجتناب کرده اند آن ممکن است پوشش حمایتی کبریت همراه خود هر منصفانه را به اجرا بگذارد.