گفتگونیوز » غیبت بی بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدای ایران در بینال ونیز!


سه روز اجتناب کرده اند تحریک کردن بخش نمایشگاهی بینال آثار هنری ونیز می‌گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود جست‌وجویی آسان در شبکه‌موقعیت یابی این مناسبت می‌توان متوجه شد کدام ممکن است ایران امسال در بین ۸۰ اتاقک نمایندگی‌کننده، حضور ندارد! این در حالی است کدام ممکن است آثار هنری ایران در پنجاه‌وهشتمین دوسالانه آثار هنری ونیز، توانست در بین ۹۰ ملت نمایندگی کننده حضور موفقی داشته باشد.

به گزارش ایسنا، حضور ایران در بینال ونیز در سال ۲۰۱۹ نسبت به فاصله‌های قبلی همراه خود رویکرد متفاوتی در کنار بود. آثاری کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی سه باهوش به حاضر گذاشته شده بودند، امتحان شده کردند به همان اندازه تصویری اجتناب کرده اند قبلی، جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت ایران را به حاضر بگذارند. حضوری کدام ممکن است توانست ملاحظه هیات ژوریِ این مناسبت بین‌المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند رسانه‌های خارجی را به شخصی جلب تنبل.

در واقعیت رسیدن پنجاه‌وهشتمین فاصله اجتناب کرده اند بینال آثار هنری ونیز به همان اندازه حدی بود کدام ممکن است ماهنامه هنری «آرت‌ نیوزپیپر» همراه خود تخلیه گزارشی، پاویون ایران را {در میان} جالب‌ترین‌های این نمایشگاه غول پیکر هنری قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه مدتها اجتناب کرده اند پاویون ایران شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند جالب‌ترین اتاقک‌ها یاد می‌شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه‌های عکس نیز به راه اندازی شد پاویون کشورمان در دوسالانه‌ی ونیز پرداختند. علاوه بر این برخی اتاقک ایران را شناخته شده به عنوان برترین پاویون حاضر در آن فاصله اجتناب کرده اند دوسالانه ونیز راه اندازی شد کردند.

به‌عنوان الگوی آنلاین‌موقعیت یابی «Art Newspaper» کسب اطلاعات در مورد اتاقک ایران نوشته بود: «در پاویون ایران میزهای بزرگی کدام ممکن است در کل اتاق قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی آنها را گل، میوه، شمعدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید… می‌پوشاند، قرار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه لوستر غول‌پیکر بالای آنها به توجه می‌خورد.

این چیدمان به وسیله کاغذهای خاکستری پاپیه راه انداختن توسط طراح مجرب ایرانی رضا لواسانی، تعیین کنید گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمقی بر روی چرخه مسکن است. به سختی آن سوتر صندلی تمیز پیرمردی دیده می‌شود کدام ممکن است نماد‌دهنده غیبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دست دادن زندگی است…»

هر دو نشریه آرت نیوز پیپر فرانسوی نیز پاویون ایران را یکی اجتناب کرده اند پاویون‌های برگزیده شده سراسری عنوان کرد.

این تخصص به گونه‌ای بود کدام ممکن است بعدا هادی مظفری ـ سرپرست کل محل کار هنرهای تجسمی وقت ـ به ایسنا ادعا کرد کدام ممکن است رسیدن بهره برداری طلای ونیز را در اطراف اجتناب کرده اند دسترس نمی‌داند.

جاری باتوجه به حضور سودآور ایران در وسط پیشین، جای پرس و جو است کدام ممکن است چرا ایران در پنجاه‌ونهمین فاصله اجتناب کرده اند بینال هنری ونیز حضور به حرکت نیاورده است؟ چه شد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند کسب آن کمیت اجتناب کرده اند موفقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتسابی نقدهای سازنده اجتناب کرده اند سوی رسانه‌های مختلف جهان، به ۱ باره انتخاب به خداحاظی در سر گرفتیم؟ در مقابل اینکه امتحان شده کنیم به همان اندازه در این دوران حاضر مقاوم‌تری داشته باشیم!

درواقع حضور ایران در پنجاه‌ونهمین فاصله باید اجتناب کرده اند مدت‌ها پیش این سیستم‌ریزی می‌شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات مورد نیاز برای برپایی پاویون صورت می‌گرفت. شاید بیشتر است اینگونه بگوییم، تنظیمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جابه‌جایی‌هایی کدام ممکن است در سمت‌های دولتی به واسطه تنظیم مقامات تحمیل می‌شود، نباید در حضور ایران در بخش‌های بین‌المللی اثرگذار باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید لازمه این امر، جاری بودن منصفانه توسعه سیستماتیک مقاوم است کدام ممکن است همراه خود تنظیم آدم ها، تغییری نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قوت شخصی باقی است.

غیبت ایران در این دوران را به همان اندازه حدی به تمیز بودن سمت مدیرکل هنرهای تجسمی پس اجتناب کرده اند استعفای سرپرست پیشین می‌توان ارتباط داد؛ چراکه اکنون تعدادی از ماه اجتناب کرده اند تمیز بودن این جایگاه مهم هنری ملت می‌گذرد. هرچند این سیستم‌ریزی مراقبت از چنین رویدادی طبعا اجتناب کرده اند ماه‌ها در گذشته باید {انجام شده} باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه سوال هم اینجا است کدام ممکن است چرا در وسط‌ی مدیریت پیشین این کار انجام نشده است؟

علاوه بر این غیبت ایران در پنجاه‌‎ونهمین فاصله اجتناب کرده اند بینال هنری ونیز، در چنان سکوت خبری صورت گرفت کدام ممکن است اجتناب کرده اند سمت هیچ سرپرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولی نشانی اجتناب کرده اند دلیل برای غیبت در بینال هنری ونیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو {اطلاع رسانی} کسب اطلاعات در مورد آن نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیست.

حتی پس اجتناب کرده اند پیگیری‌هایی کدام ممکن است خبرنگار ایسنا برای اکتسابی دانش {در این} زمینه انجام داد، نتیجه‌ای حاصل نشد. درواقع اکنون کدام ممکن است مدیرکل هنرهای تجسمی را نداریم، همراه خود اردشیر میرمنگره (معاون اداره تجسمی وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی) تصمیم گرفتیم کدام ممکن است او ضمن اظهار بی‌اطلاعی کسب اطلاعات در مورد این امر آرزو کرد پیگیری موضوع اجتناب کرده اند سمت معاونت امور هنری شد.

در تولید دیگری تصمیم‌های خبرنگار ایسنا همراه خود بخش‌های درمورد، آنها نیز اظهار بی‌اطلاعی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار بر این شد کدام ممکن است نتیجه حاصله را اطلاع دهند ولی تاکنون این امر میسر نشده است.

فاصله‌ای کدام ممکن است ایران پیش اجتناب کرده اند پنجاه‌وهشتمین فاصله در بینال ونیز نمایندگی کرده است نیز، به فاصله پنجاه‌وششم در سال ۹۴ برمی‌گردد کدام ممکن است به‌آموزش داده شده است‌ی بازو‌اندرکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌گواه مستندات، بزرگ‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرشمارترین حضور ما {در این} مناسبت اصلی جهانی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توان ذکر شد در عین جاری محیط‌دارترین حضور ما را رقم زد.

به طور معمول به همان اندازه کنون اجتناب کرده اند پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش فاصله بینال ونیز، ملت ایران در هشت فاصله اجتناب کرده اند آن نمایندگی داشته است. حضور ایران {در این} بینال ۲ فاصله پیش اجتناب کرده اند انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش فاصله آن پس اجتناب کرده اند انقلاب اسلامی {بوده است}.

اکنون پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین فاصله اجتناب کرده اند بینال آثار هنری ونیز کدام ممکن است شناخته شده به عنوان تمدید شده‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم‌ترین نمایشگاه بین‌المللی آثار هنری اخیر شناخته می‌شود اجتناب کرده اند ۲۳ آوریل تحریک کردن شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ۲۷ نوامبر ۲۰۲۲ (پیش افتتاحیه در روزهای ۲۰، ۲۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳ آوریل) به کیوریتوری سیسیلیا الِمانی شکسته نشده می تواند داشته باشد. این نمایشگاه در ابتدا برای سال ۲۰۲۱ این سیستم‌ریزی شده بود، با این حال {به دلیل} همه‌گیری ویروس کرونا به تعویق افتاد.

بینال آثار هنری ونیز کدام ممکن است دارای ۲ بخش تهاجمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشگاهی است، شنبه ۲۳ آوریل شیر طلای برترین اتاقک این دوران را به «سونیا بویس» باهوش بریتانیایی اهدا کرد.

بینال ونیز در سال ۱۸۹۵ شناخته شده به عنوان نمایشگاهی برای آثار هنری جدید در سرتاسر جهان راه اندازی شد. همراه خود انبساط انواع هنرمندان، کشورهای مختلف اتاقک‌هایی را برای هنرمندان کنار هم قرار دادن کردند؛ بلژیک نخستین کشوری بود کدام ممکن است در سال ۱۹۰۷ به {این مهم} اقدام کرد.