یکی اجتناب کرده اند مشکلات ملت کاهش {بهره وری} است. اقتصاد ملت نباید همراه خود تحریم در کنار شود


رهبرانقلاب اسلامی که امید را سرچشمه همه حرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت ها می گویند باید همراه خود افراد امیدوارانه صحبت کنند. جای امید بیش از حد است دشمنان همراه خود افراد ایران قهر کرده اند.

چکیده ای اجتناب کرده اند حضرت آیت الله خامنه ای رئیس انقلاب اسلامی را به نقل اجتناب کرده اند دیرمیرزا می خوانید.

* این سومین مصرف شده است.

* با توجه به عید نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهار ایران چیزهایی می توان اظهار داشت. منصفانه نکته اینجا است کدام ممکن است این عید سراسری همراه خود اشاره کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنویت در کنار است.

* احتمالاً یکی اجتناب کرده اند اولین جشن های سراسری سال است کدام ممکن است کمتر پیش می آید کدام ممکن است افراد عید سراسری را همراه خود دعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیایش همراهی کنند. در ساعت شب سال نو، همه اقشار محله سال را همراه خود دعای نوروز تحریک کردن کردند.

* بهار سیگنال امید است. درو کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگ باید سقوط تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط باید بیاید.

* نکته تولید دیگری سلیقه افراد ایران است کدام ممکن است بهار را تحریک کردن سال نو کردند. بهار پیام امید، از گرما، انبساط است. این امید همراه خود برخورد همراه خود شعبان تا حد زیادی شد.

* امید سرچشمه همه ورزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط است. سخنرانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگان به افراد امید می دهند. خداوند به افراد ایران وعده می دهد. میدان های امید کم است دشمنان ایران عصبانی باشند.

* انگیزه اینکه در روز اول سال بحث اقتصاد را مطرح می کنیم، اهمیت اقتصاد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر اقتصاد عادلانه باشد، همه زمینه های انبساط تحریک تبدیل می شود.

* در یک واحد دهه قبلی، ما منصفانه سری فاجعه های مالی را تخصص کرده ایم. ما باید اجتناب کرده اند شر آن خلاص شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را برای عموم دستی تر کنیم.

* در اقتصاد بحث بی نظیر ساخت ناخالص خانه است. مقامات ها تمام امتحان شده شخصی را در بخش بین الملل انجام داده اند با این حال قوه مجریه موضوع بی نظیر است.

* رویکردهای رایج، اگر {به درستی} دنبال شوند، امید بیشتری را الهام بخش می کنند.

* خواهش ممکن است اجتناب کرده اند مسئولان قوه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا اجتناب کرده اند افراد آرزو می کنم در جایگاه پوشش کلی قرار گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مسئولین را در مواجهه همراه خود این حقیر بشناسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت کنند. {در این} مسیر اعتصاب می کند. در واقع افراد باید سهم شخصی را در حضور در این نیازها ایفا کنند.

* برای رشد مالی ملت باید وقف شخصی را جزم کنیم به همان اندازه {به سمت} اقتصاد اطلاعات بنیان حرکت کنیم، یعنی اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری باکلاس باید عملکرد غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاملی در همه بخش‌های ساخت داشته باشد.

* اگر اطلاعات را در اقتصاد کنیم، قیمت محصولات مقیاس را کاهش می دهد، {بهره وری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد محصول افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات تهاجمی تر می شوند.

* بخش کشاورزی همراه خود ساخت صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها اطلاعات بنیان فضا زیادی دارد. بکارگیری اطلاعات در کشاورزی به تضمین ایمنی غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش درآمد کشاورزان اجتناب کرده اند طریق آبیاری اخیر، اصلاح بذر را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بهره وری} آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرد و غبار {کمک می کند}. ضعیف آب نیز ممکن است اشکال ساز باشد.

* یکی اجتناب کرده اند مشکلات ملت کاهش {بهره وری} است. ما {در این} زمینه اجتناب کرده اند کشورهای تولید دیگری عقب هستیم با این حال از گرفتن پایگاه ساخت ممکن است این اشکال را رفع تدریجی. بدست آوردن به انبساط مالی عادلانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابله همراه خود فقر تنها اجتناب کرده اند طریق افزایش {بهره وری} امکان پذیر است. آسانسور محصول بیشتر مبتنی بر اطلاعات است. ما قادر هستیم نمایندگی های اطلاعات بنیان را انبساط دهیم. کمتر اجتناب کرده اند ۷۰۰۰ نمایندگی اطلاعات بنیان داریم کدام ممکن است ۴۵۰۰ نمایندگی در بخش ساخت هستند.

* این نمایندگی ها بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰ هزار حرفه مستقیم تحمیل کرده اند. در سال ۱۴۰۱ به ممکن است گفتند کدام ممکن است این نمایندگی ها ممکن است سی نسبت افزایش یابد کدام ممکن است ممکن است راضی نبودم. ممکن است پیش بینی دارم این نمایندگی ها ۲ برابر شوند. با این حال نباید شرکتی تحمیل کنید کدام ممکن است ساده به آن است اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملا اطلاعات بنیان آگاه تبدیل می شود. در بخش کشاورزی این نمایندگی ها باید سرزنده تر باشند.

* کشاورزی یکی اجتناب کرده اند تکیه کن ترین بخش ها است. در واقع ما باید {در این} زمینه بمانیم از به نفع چند است کدام ممکن است اجتناب کرده اند پناهندگی خودداری کنند.

* در سطح اول ایمنی غذایی در ملت باید رشد یابد به همان اندازه ایمنی غذایی تامین شود. نمی گویم گوجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خربزه نکارید. با این حال ابتدا باید محصولات اساسی کشت شود.

* اشتغال زایی همراه خود نمایندگی ها بر مقدمه همین اطلاعات است. در واقع خطاها قبلی را نباید تکرار کرد.

*تقریبا تمام این سیستم های مقامات های قبلی برای اشتغال زایی شکست خورده است. چاپ شده پول راه حل برای جایی نمی برد.

*اقتصاد ملت را نباید به تحریم گره زد. پوشش های جدید آرم داده است کدام ممکن است این مناسب است. همراه خود وجود محدودیت‌ها، خرید و فروش بین‌المللی می‌توانست افزایش یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگی‌های بین‌المللی انجام شود کدام ممکن است این {اتفاق افتاد}.

* ممکن است نمی گویم نمی خواهیم تحریم را برداریم، اما علاوه بر این می گویم تحریم ها آسیب قابل توجه به ملت وارد نکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را هدایت تدریجی.

* همراه خود افزایش درآمد نفتی می خواهیم چه کنیم؟ یکی اجتناب کرده اند راه ها از جمله محصولات وارداتی، به نظر می رسد خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای خانه فوق العاده ناسالم است. راه تولید دیگری استفاده اجتناب کرده اند درآمدهای نفتی برای زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور اقتصاد است.

* افراد ما وقتی به امور دنیا مورد توجه قرار گرفت می کنند، حقانیت پوچی را به خوانایی می بینند. انتخابات ملت ما برای ایستادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی خانه ملت بود.

آمریکا در کل بیست سال در افغانستان چه کرده است، چگونه پوست به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مردمش چه کرده است؟ رئیس جمهور اوکراین اجتناب کرده اند چه لحنی پرخطر برای خطاب به غرب استفاده می تدریجی؟ بمباران افراد مظلوم یمن را {خواهید دید}. عربستان ۸۰ نوجوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان را اوج بریده است.

* با توجه به اوکراین، همه نژادپرستی را در غرب دیده اند. قطار را بگیرید به همان اندازه شخص سیاه منافذ و پوست را پیاده کنید. آنها متأسف بودند کدام ممکن است درگیری در خاورمیانه نبود اما علاوه بر این در اروپا بود.

* همراه خود وجود ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستم، اجتناب کرده اند کشورهای آزاد حقوق بشر می خواهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول غارت می کنند. افراد ایران این امتیازات را به توجه شخصی می بینند.

* در حال حاضر بیش اجتناب کرده اند هر بار عکس نیازمند کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدیت، دغدغه مندی، دلسوز بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان هستیم.

* نبرد همراه خود اشخاص حقیقی هر دو اشخاص حقیقی بی وقفهً توسط اشخاص حقیقی هر دو افسران هر دو افسران خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر اوقات بی فایده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودخواهی گزارش تبدیل می شود. کل جنبش افراد ایران نباید {در این} نبرد ها گم شود.

یکپارچه دارد…

اشتراک گذاری