۲ تجهیزات ترانسفورموتور امکانات نیروگاهی جدید در سد سفید رود وارد مدار استفاده از می شوند


سرپرست مسئله نمایندگی آب قلمرو ای گیلان اظهار داشت: پس اجتناب کرده اند ۶۰ سال اجتناب کرده اند عمر سد سفید رود، ۲ تجهیزات ترانسفورموتور امکانات نیروگاهی {در این} سد تعویض را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد مدار استفاده از می شوند.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، وحید خرّمی همراه خود ادعا این خبر در چهارمین مونتاژ شورای ایمنی اجتناب کرده اند دارایی ها آب استان گیلان اظهار داشت: همزمان همراه خود پرتاب آب سد سفید رود جهت نشاکاری کشاورزان خرس محافظت جامعه سفید رود، ۲ تجهیزات ترانسفورموتور امکانات نیروگاهی {در این} سد نیز وارد مدار استفاده از می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد؛ این ترانسفورموتورهای امکانات، مونتاژ موجود در هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش ریالی آن در جاری حاضر بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌گردد.

وی افزود: هر تجهیزات اجتناب کرده اند ترانسفورموتورها، ۲۲ مگاولت آمپر توان دارند کدام ممکن است اجتناب کرده اند نوع ترانسفورموتورهای امکانات نیروگاهی محسوب می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولیت کت و شلوار کردن ولتاژ ساخت انرژی الکتریکی نیروگاه همراه خود جامعه انرژی الکتریکی سراسری را دارند.

Share