۸ تعهد اضطراری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم انرژی الکتریکی گیلان در سال جاری به استفاده می رسد


اولین مونتاژ کارگروه نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین نیازهای حیاتی شورای پدافند غیر مسئله استان گیلان در سال جاری همراه خود حضور سرپرست کل پدافند غیر مسئله استانداری گیلان، سرپرست مسئله نمایندگی انرژی الکتریکی قلمرو ای گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری اعضای این کارگروه در سالن اجتماعات پیامبر اعظم نمایندگی انرژی الکتریکی قلمرو ای گیلان برگزار شد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، «بهمن داراب زاده» سرپرست مسئله نمایندگی انرژی الکتریکی قلمرو ای گیلان {در این} کارگروه اظهار داشت: عنوان گذاری سال ۱۴۰۱ به تماس گرفتن سال ساخت؛ داده ها بنیان، اشتغال آفرین اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت، چراغ راهی برای مسئولان اجرایی ملت {است تا} همراه خود احصا موضوعات بخش داده ها بنیان، اقدامی اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گامی عظیم در زمینه ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال بردارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم این کارگروه راهی پیدا کند {در این} زمینه بیش اجتناب کرده اند پیش سودآور را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد باشد.
وی افزود: امیدواریم همراه خود تغییراتی کدام ممکن است در کارگروه نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین نیازهای حیاتی به وجود آمده، شاهد انجام سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثرگذار بیشتری باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی {می رود} کدام ممکن است نمایندگان تجهیزات های اجرایی عضو این کارگروه تدریجی باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بطور مشترک در کلاس ها حضور داشته باشند به همان اندازه بتوانیم مصوبات کارگروه را پیگیری نماییم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نتیجه برسانیم.
داراب زاده اظهار داشت: دستور کار تشکیل کلاس ها کارگروه ترتیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اعضای کارگروه {اطلاع رسانی} شود به همان اندازه اعضا همراه خود توجه اجتناب کرده اند این موضوع، همراه خود آمادگی درست در کلاس ها حضور داشته باشند.
سرپرست مسئله نمایندگی انرژی الکتریکی قلمرو ای گیلان اظهار داشت: همراه خود نزدیک کردن به ایام خوب و دنج سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به ناترازی ساخت همراه خود خوردن، پیش بینی {می رود} همراه خود ملاحظه به انعقاد تفاهم نامه همکاری همراه خود مشترکان تجاری، صنایع همکاری مورد نیاز را در استفاده بهینه اجتناب کرده اند نشاط انرژی الکتریکی داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انجام تعمیرات تابستانی، نمایندگی انرژی الکتریکی گیلان را در تامین انرژی الکتریکی مثبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن به افراد گران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فهیم استان گیلان یاری نمایند.
وی افزود: اجتناب کرده اند اعضای تجهیزات های اجرایی عضو کارگروه پیش بینی {می رود} به همان اندازه مباحث مدیریت خوردن نشاط انرژی الکتریکی را در تجهیزات شخصی پیاده سازی نمایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اجرای راهکارهای فوق العاده آسان در استفاده بهینه اجتناب کرده اند نشاط انرژی الکتریکی کوشا باشند.
داراب زاده اظهار داشت: در درجه شهر رشت خواستن به احداث سه تجهیزات پست ۶۳ کیلوولت موجود است. اطمینان حاصل شود که تامین انرژی الکتریکی مثبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن، در جاری اجرای ۸ تعهد اضطراری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم می باشیم کدام ممکن است ۲ مورد اجتناب کرده اند این تعهد ها به اتمام رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی {می رود} در گذشته اجتناب کرده اند تابستان جاری، سایر تعهد ها نیز به استفاده برسند.
وی افزود: پست سیار مستقر در قلمرو جانبازان شهر رشت تولید دیگری جوابگوی قلمرو نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار این پست بیش اجتناب کرده اند حد بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد افت ولتاژ هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود استقرار منصفانه تجهیزات ترانس ۵۰ مگاولت آمپر این اشکال را برطرف کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سوئیچ پست سیار قلمرو جانبازان به شهر خندق، اشکال نقطه ضعف انرژی الکتریکی شهر خندق را نیز رفع نماییم.
« ویشکایی » سرپرست کل پدافند غیر مسئله استانداری گیلان اظهار داشت: همراه خود تغییراتی کدام ممکن است در کارگروه نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین نیازهای حیاتی به وجود آمده، امیدواریم کارگروه، آغازگر تحولات انتقادی در بخش مفید شخصی باشد. کلاس ها باید تعیین کنید استفاده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی داشته باشد به همان اندازه بتوانیم شاهد اجرای تعهد ها باشیم.
وی افزود: پیش بینی {می رود} اعضای کارگروه روحیه مطالبه گری داشته باشند به همان اندازه این کارگروه راهی پیدا کند اثرگذار را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط زیست باشد. تعهد هایی کدام ممکن است درمورد به کارگروه است باید {در این} کارگروه مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناسی شوند. این کارگروه اجتناب کرده اند پتانسیل فوق العاده بالایی در اجرایی کردن تعهد ها دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین فوق العاده ارزشمندی برای انجام شکل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند این شانس ویژه نهایت بهره را ببریم.
سرپرست کل پدافند غیر مسئله استانداری گیلان اظهار داشت: باید تعهد ها را در درجه سراسری عالی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تحمیل حساسیت در درجه سراسری {در این} خصوص، توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی گروه را در اجرای قالب ها بالا ببریم. باید همراه خود {اطلاع رسانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه سازی افراد گران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریف، آنها را یار را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاور شخصی داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازآنها در اجرای تعهد ها یاری بطلبیم.
ویشکایی اظهار داشت: همراه خود رایزنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق های {انجام شده}، تایید شد کدام ممکن است در کلاس ها کارگروه نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین نیازهای حیاتی، مشاور تام الاختیار ریاست احترام دادگستری گیلان حضور داشته باشند به همان اندازه همراه خود از اشراف زاده ها کاملی کدام ممکن است در موضوعات مختلف حاصل احتمالاً وجود خواهد داشت، مصوبات کارگروه با بیرون اشکال را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سرعت بیشتری پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی شوند.
« علیپور» سرپرست مسئله نمایندگی آبفای گیلان اظهار داشت: اجتناب کرده اند جمله موضوعاتی کدام ممکن است در ارجاع به تنظیم زیست موجود است، ورود فاضلاب اکثر شهرستان های استان گیلان به رودخانه هاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده در شهرستان های رشت، انزلی، منجیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاهیجان تصفیه خانه موجود است.
وی افزود: ورود فاضلاب به رودخانه ها مشکلات زیادی را برای نمایندگی آبفای گیلان به وجود معرفی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به نبود اعتبارات مورد نیاز برای احداث تصفیه خانه در تمامی شهرستان ها برای جلوگیری اجتناب کرده اند ورود فاضلاب به رودخانه ها، باید تجهیزات های ذیربط کار با هم بیشتری همراه خود هم داشته باشند به همان اندازه در کارها همراه خود مشکلی مواجه نشویم.
«جعفریان» مشاور نمایندگی چاپ شده فراورده های نفتی قلمرو گیلان اظهار داشت: درخصوص سوئیچ ۳۰ میلیون لیتر گاز مازوت فعلی در انبار نیروگاه شهید بهشتی لوشان، رایزنی ها، سطوح پیمان سپاری، بحث های فنی سوئیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید HSE {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع فرایند سوئیچ گاز به نیروگاه شهید رجایی قزوین اجرا احتمالاً وجود خواهد داشت.
گفتنی است کدام ممکن است در اولین مونتاژ کارگروه نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین نیازهای حیاتی شورای پدافند غیر مسئله استان گیلان، نمایندگی داده ها بنیان کامپوزیت صنعت قائم به راه اندازی شد نمایندگی، محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی های شخصی صنوبر.

Share