۱۱۰۱ کشته در حادثه نوروز | ۴۳ فوت {به دلیل} غرق شدن


بر ایده گفتن گروه پزشکی قانونی ملت، انواع فوتی‌های تصادفات اجتناب کرده اند ۲۹ اسفند به همان اندازه ۱۳ فروردین ۱۱۰۱ نفر بوده کدام ممکن است کمترین آمار در اردبیل است. {در این} مدت ۱۶۱۸۹ نفر در تصادفات مجروح شدند.

به گزارش دیارمیرزا، عباس مسجدی آرانی رئیس پزشکی قانونی اولین آمار فوتی تصادف ۱۴۰۱ نوروز را کدام ممکن است ۱۰ اسفند بود همراه خود ۱۰۱ کشته اجتناب کرده اند جمله اردبیل حداقل ۴۱ کشته گفتن کرد. {در این} مدت ۱۶۱۸۹ نفر در تصادفات مجروح شدند.

این مسجد اجتناب کرده اند انجام ۳۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷۳ کارآزمایی پزشکی بین ۳۰ اسفند به همان اندازه ۱۳ فروردین توسط کادر پزشکی قانونی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: «{در این} ۱۴ روز، ۴۳ نفر اجتناب کرده اند جمله در استان‌های کوسستان، هرمزگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیلا بر تأثیر غرق شدن جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو دادند.» آنها آمار در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر {در این} زمینه دارند.

اشتراک گذاری