۱۳۰۰۰ میلیارد ریال برای چالش های میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی اختصاص کشف شد.


ندر زینالی ۱۳ هر دو ۱۳ میلیارد روپیه

به گزارش دیرمیرزا، سرپرست امور مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق قلمرو ای وزارت سنت، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی، ندر زینالی ذکر شد: ملت نیازمند تسریع در اجرای قالب های زیربنایی {در این} بخش برای افزایش ۱۳ هزار میلیارد ریال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین شغلی فراهم تبدیل می شود.

وی در محیط بازدید اجتناب کرده اند روستای کومله ذکر شد:

زینالی افزود: مجمع {در این} شهر انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری نزدیک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خریداران این شهر را می طلبد به همان اندازه گردشگری را انواع کنند.

به آموزش داده شده است زینلی، بسیار زیاد اجتناب کرده اند بهتر از جاذبه های گردشگری کومه له موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جشن بهار نارنج در اردیبهشت ماه امسال به صورت سراسری برگزار تبدیل می شود.

اشتراک گذاری