۲ نفر پس اجتناب کرده اند سقوط هواپیمای کانال بریتانیا ناپدید شدند.بر ایده این گزارش، خوب هواپیمای کودک در کانال بریتانیا سقوط کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ نفر کشته شدند.

خاص نیست کدام ممکن است چرا هواپیمای Piper PA-28 کدام ممکن است اجتناب کرده اند بریتانیا به Le Tucett در شمال فرانسه پرواز کرد، لمس کردن به اینجا رسید.

افسران بریتانیایی در خواستار خلبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافرش به در کنار هواپیماها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قایق های فرانسوی بودند.