۲ کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای عالی صومعه به ظن فساد دستگیر شدند.


عالی دادستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای ورده به ظن اختلاس اجتناب کرده اند اهالی ۲ روستای صومعه سرا دستگیر شدند.

به گزارش دیرمیرزا، هادی بشری ذکر شد: نیروهای امنیتی پس اجتناب کرده اند بازرسی {اسناد و مدارک} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای عدالت سازنده، ۲ تن اجتناب کرده اند ماموران روستای صومعه سرا را کدام ممکن است اقدام به غارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور فیش مشترک می کردند، دستگیر کردند.

بر ایده ماده ۳ قوانین مجازات اسلامی ۱۳۶۷ با توجه به فساد، فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاره کردن، کلیه کارمندان مقامات هر دو مأمورین قوه قضائیه هر دو شورای اجرایی، نهادهای شهرداری هر دو انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عموماً قوای سه گانه مصوب مجمع کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این نیروهای مسلح هر دو نمایندگی های دولتی هر دو تکیه کن به مقامات، گروه های دولتی هر دو شرکت ها کلی اعم اجتناب کرده اند مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه به گاه کدام ممکن است به طور مستقیم هر دو غیرمستقیم پول، اموال، اسناد پرداختی هر دو صورت های پولی را بدست آمده می کنند، رشوه گیرنده محسوب می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشمول مجازات انضباطی می شوند.

اشتراک گذاری