۵ مجروح در گاو راچشین | سوئیچ بلافاصله مجروحان به بیمارستان


بر تأثیر برخورد عالی تجهیزات اسپند همراه خود عالی گاو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام برخورد همراه خود تیر انرژی الکتریکی، عالی مسافر دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ نفر تولید دیگری مجروح شدند.

به گزارش دیارمیرزا ساعت ۲۳ ساعت ۲۳ روز پنجشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ تصادف اتومبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرنشین اسپند مجروح را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیر شدند.

شهرام مومینی رئیس گروه منقل نشانی رشید همراه خود حضور ۹ منقل آرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی افسر ارشد به محل منقل نشانی اعزام شد.

بر تأثیر برخورد وسایل نقلیه اسپند همراه خود عالی گاو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام برخورد همراه خود تیر انرژی الکتریکی، یکی اجتناب کرده اند مسافران مجروح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ سرنشین تولید دیگری مجروح شدند.

جسد این گاو کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند رسیدن منقل نشانان در وسط خیابان سقوط کرد، ذکر شد: نیروی کار عملیات بلافاصله جسد را به محیط خیابان منتقل کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح را بردند.

جراح برای آلوده نشده کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاع کردن اجتناب کرده اند قلمرو به لانه بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروحان به طور تصادفی به بیمارستان منتقل شدند.

اشتراک گذاری