Goftgvnews » سفارش بی نظیر مدیریت بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت قیمت در نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه مبارک رمضان


سید ابراهیم در سخنرانی روز یکشنبه در مونتاژ کابینه ذکر شد کدام ممکن است مقامات به اتحاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی همه اعضای هیئت حاکمه خواستن دارد. تحمیل امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید در محله در گرو ورزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده کسانی است کدام ممکن است در مقامات خدمت می کنند.

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به گزارش وزیر انرژی اجتناب کرده اند میزان آب در ملت، رعایت الگوی بلعیدن صحیح را مهم دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تجهیزات های اجرایی اصل داد طراحی دقیق بلعیدن آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را تصمیم گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت سازی کنند. {در این} زمینه.

رایس در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند این سخنرانی گزارش انجام مالی مقامات را مهم دانست. دشواری “

رئیس جمهور نظارت بر وضعیت بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت قیمت ها به طور قابل توجهی در نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ماه مبارک رمضان را مهم دانست.