meting out محیط زیست نیروی انسانی عالی سرمایه بی نظیر است.


سال نو مبارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر اجتناب کرده اند زحمات پرسنل در بازدید ممکن است اجتناب کرده اند امور meting out انرژی الکتریکی ۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ در استان گیلا.

به گزارش دیارمیرزا، محمد تقی مدی زاده سرپرست مسئله انرژی الکتریکی استان گیلا {در این} مراسم ضمن تبریک سال نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ جیره بندی اجتناب کرده اند زحمات کارمندان تقدیر کرد.

{در این} بازدیدها «جای است اجتناب کرده اند امتحان شده همکاران ما برای تهیه کنید انرژی الکتریکی مشخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت در در یک روز واحد روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان رضایت مردمان تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر شود».

وی افزود: آرزو می کنیم امتحان شده همکاران شخصی را در سال جاری مضاعف کنیم از ساختار های Black and Black به مدت عالی سال با بیرون وقفه توسط نمایندگی توانیرر تدوین شده است.

مدیرعامل نمایندگی meting out الکتریک گیلان اظهار داشت: بر مقدمه مصوبه وزارت انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی توانیر، تعویض را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب کنتورهای خوب برای مشترکان پرمصرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرمصرف خانه باید فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود جدیت انجام شود.

وی تاکید کرد: نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر بلعیدن انرژی الکتریکی بلعیدن کنندگان بهتر از راه برای مدیریت بلعیدن انرژی الکتریکی بلعیدن کنندگان است.

وی اظهار داشت: باید اجتناب کرده اند تمام دارایی ها فعلی برای تعمیر مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهینه سازی جامعه های عجیب و غریب استفاده کنیم.

مدیرعامل meting out انرژی الکتریکی گیلان در نهایت خاطرنشان کرد: نیروی انسانی خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط زیست سرمایه بی نظیر هر شرکتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعهد شدن تدابیر قاطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد در جهت باور نیازها گفتن شده همراه خود ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین ایمنی کارمندان همراه خود جلوگیری اجتناب کرده اند تخلفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات حائز اهمیت است. حاضر ارائه دهندگان جذاب تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استاندارد تر به مشترکین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامزدها.

بازگشت به تبدیل می شود، {در این} بازدیدها، مدیران پرونده سه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ پرونده رشت برای خدمت رسانی بیشتر پرونده شخصی را مطرح کردند.

اشتراک گذاری